Μια ματιά στα γεγονότα και στην κάλυψή τους από τον ημερήσιο Τύπο της εποχής.

Έρευνα : Μανιώ Μάνεση

Υπό απόλυτη εχεμύθεια ως προς το πλαίσιο των κινήσεων, συνεχίζονται οι κυβερνητικές συσκέψεις προκειμένου ‘’η Κυβέρνησις να επιληφθή νέας διπλωματικής ενεργείας διά να επιζητήση ταχείαν και ικανοποιητικήν λύσιν υπέρ των εθνικών δικαίων’’, καθώς θεωρείται αδύνατη η εκδήλωση συμμαχικής πρωτοβουλίας προς τερματισμό της κρίσης…

ΑΘΗΝΑΙ

 • ΤΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟΝ ΨΕΥΔΟΣ

«Αλλά τι ηδύνατο η Ελλάς να επιδιώξη μέχρι τούδε εις επίσημον διπλωματικήν εκπροσώπησιν πλέον των γενομένων; Επί σειράν ολοκλήρων μηνών δύο πρωθυπουργοί διαδεχθέντες αλλήλους, και υπουργοί υποβοηθούντες αυτούς παρέμειναν αντί πρεσβευτών εις την Ευρώπην. Εκέρδισέ τι εξ αυτού η Ελλάς; Την παράτασιν της εκκρεμότητος και εν τω πολεμικώ σταδίω και εις τας διεθνείς της Ελλάδος σχέσεις»

ΑΘΗΝΑΪΚΗ

 • Η ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΟΣ ΛΥΣΙΣ

«Εν τούτοις και εις την νέαν ταύτην προσπάθειαν, της οποίας η επιτυχία εξαρτάται κυρίως εκ των διαθέσεων των Μεγάλων Δυνάμεων, η Ελλάς θα παραμείνη και πάλιν άνευ αντιπροσώπων και θα κριθή και πάλιν χωρίς ν’ ακουσθή, όπως δεν ηκούσθη και κατά την Διάσκεψιν των Παρισίων. Πρόκειται δε να εκβιασθούν, καθώς μετά κωμικής μεγαλαυχίας βεβαιούται, αι Συμμαχικαί Κυβερνήσεις, όπως επισπεύσουν την επέμβασίν των, χωρίς να λαμβάνεται υπ’ όψιν ούτε ότι το αντίθετον μόνον είνε δυνατόν να συμβή –να αναγκασθώμεν δηλαδή ημείς εις την παραδοχήν οιασδήποτε λύσεως- αλλά και χωρίς ακόμη να υπολογισθή ποίαι δημιουργούνται υποχρεώσεις εν περιπτώσει επιτυχίας του σχεδίου τούτου»

ΕΘΝΟΣ

 • ΤΟ ΘΕΑΜΑ

«Η δίκη του κακουργιοδικείου Λαμίας παρέχει μίαν εικόνα της ψυχικής καταστάσεως του ελληνικού λαού, ως διεμόρφωσαν αυτήν οι άνθρωποι της 1ης Νοεμβρίου. Μαίνεται το μίσος, επαπειλείται ο αλληλοσπαραγμός, καλλιεργείται η αδελφοκτονία. Θα έλεγέ τις ότι δεν δικάζονται εκεί πολιτικοί άνδρες και δημοσιολόγοι, ων το μόνον έγκλημα υπήρξεν η ελευθέρα έκφρασις των ιδεών των, αλλά αποτρόπαιοί τινες κακούργοι, εναντίον των οποίων επιχειρείται παρά των φαλαγγιτών της Λαμίας η εφαρμογή του Λυντσείου νόμου! Αυτή είνε η σκηνοθεσία της δίκης. Και εις τον μεσαίωνα, όταν κατεδικάζοντο εις τον διά πυράς θάνατον οι φωτεινότεροι των διανοουμένων, η ιδία υπήρχε σκηνοθεσία!»

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

 • ΝΕΥΡΙΚΟΤΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑΝ

ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΝ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΕΝ ΤΟΥΤΟΙΣ Ο ΚΕΜΑΛ ΑΝΑΓΓΕΛΛΕΙ ΕΠΙΘΕΣΙΝ

 • ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΩΓΜΩΝ

«Ο παλαιοκομματισμός, ο οποίος ατυχώς κυβερνά ακόμη την Ελλάδα, μαίνεται. […] Η Κυβέρνησις, γνωρίζουσα καλώς ότι απέβαλε την εμπιστοσύνην με την οποίαν εν στιγμή ψυχικής συγχύσεως περιέβαλεν αυτήν ο ελληνικός λαός, εννοεί να κρατηθή εις την Αρχήν διά τρομοκρατικών μεθόδων. […] Αλλ’ οι Δημοκρατικοί δεν πρέπει να προσφέρωσιν εαυτούς εις την αισχράν αυτήν κωμωδίαν. Ας μη απολογηθούν. Ας φυλακισθούν με το ανώτατον όριον. Από την φυλάκισίν των και από τα μαρτύρια όλου του φιλελευθέρου στρατοπέδου θ’ αναπηδήση εντός ολίγου η αληθινή και οριστική Ελευθερία»

ΕΜΠΡΟΣ

 • ΣΟΒΑΡΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΠΟΑΝΚΑΡΕ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ
 • ΠΟΥ ΒΑΙΝΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ;

«Η Κυβέρνησις φαίνεται κατέληξεν εις τελικάς αποφάσεις κατά την μακράν σύσκεψιν της χθεσινής νυκτός. Ας μη αναμένη το Έθνος να μάθη πώς έκρινε και τι απεφάσισε περί της τύχης του η Κυβέρνησις. Η σιγή της Κυβερνήσεως είνε απαραβίαστος. […] Φοβούμεθα μη και τώρα εκτραπή εις απερισκέπτους, και βεβιασμένας, και αψυχολογήτους, μονοφθάλμους αποφάσεις, των οποίων η εκτέλεσις αντί παντός αισίου τερματισμού της εκκρεμότητος ήθελε περιπλέξει ακόμη επιφοβώτερον διπλωματικώς την εθνικήν υπόθεσιν και προκαλέση εν Μικρασία ανεπανόρθωτον καταστροφήν»

ΕΣΠΕΡΙΝΗ

 • ΤΑΣ ΥΠΕΡΤΑΤΑΣ ΑΛΛΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΘΥΣΙΑΣ

«Αρκεί η Κυβέρνησις της Χώρας να σπεύση εις την λήψιν αυτών των αποφάσεων, αι οποίαι θα τείνουν προς τερματισμόν της αδρανείας και επιτάχυνσιν της ειρήνης. Αυτό επιθυμεί ολόκληρον το Έθνος, και ο Βασιλεύς και ο Λαός. Τον πόθον αυτόν τρέφομεν πάντες, και αν ακόμη πρόκηται ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩΜΕΝ ΘΥΣΙΑΣ ΥΠΕΡΤΑΤΑΣ. Αλλά τας τελευταίας πλέον»

ΕΣΤΙΑ

 • ΔΙΚΑΖΕΤΑΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ

«Και θα έλθη μία ημέρα, κατά την οποίαν καμμία εμπάθεια και καμμία αδεξιότης και καμμία περιφρόνησις και προς στοιχειώδεις αρχάς ανθρωπισμού δεν θα την σώσουν από την απερίσκεπτον τύχην της. Το δυστύχημα θα είνε ότι θύμα την ημέραν εκείνην δεν θα πέση μόνον η Κυβέρνησις. Θα έχη καταβαραθρωθή ήδη και η ιδέα ότι η Ελλάς είνε Κράτος ελεύθερον, προηγμένον, πολιτισμένον, προοδευτικόν. Αυτήν την ιδεολογικήν ευθύνην δεν την αισθάνεται η Κυβέρνησις»

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 • ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΔΙΑ ΤΑΣ ‘’ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ’’

ΠΟΤΕ ΣΥΝΕΡΧΕΤΑΙ Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ. Η ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΙΣ ΤΩΝ κ.κ. ΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ ΚΑΙ ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗ

«Οι κυβερνητικοί κύκλοι ισχυρίζονται, ότι πολύ ταχέως θα τεθούν εν εφαρμογή αι λαμβανόμεναι αποφάσεις, διά τας οποίας υπάρχει πλήρης ταυτότητα αντιλήψεων όλων των παραγόντων. Επί των λεπτομερειών μόνον υφίστανται διαφωνίαι τινές, αίτινες αίρονται η μία κατόπιν της άλλης»

 • ΤΑ ΒΑΣΑΝΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
 • Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ. ΑΠΡΕΠΕΙΣ ΣΚΗΝΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ

ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ

«Κατά τον κ. Μεταξάν δύο είνε οι μόνοι δυνατοί τρόποι διά των οποίων θα ηδυνάμεθα να επιτύχωμεν την έξοδον εκ του αδιεξόδου. Ο πρώτος είνε τολμηρά επιχείρησις δυναμένη να κτυπήση εις τα καίρια την Τουρκίαν, ο δ’ έτερος ταχύς συμβιβασμός προς αυτήν. Ουδείς έτερος τρόπος υφίσταται. Είνε βεβαίως αλήθειαι καταφανείς και αναμφισβήτητοι δι’ άπαντας αι γνώμαι αύται του κ. Μεταξά. Δεν είνε όμως ατυχώς και διά την παρούσαν Κυβέρνησιν, ήτις προκειμένου να αγωνισθή εις δρόμον ταχύτητος αναλαμβάνει αυτόν με βραδύ βήμα χελώνης»

ΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

 • ΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ
 • ΑΙ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΙΣ ΛΟΫΔ ΤΖΩΡΤΖ-ΣΑΝΤΖΕΡ
 • Η ΔΙΚΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝ ΤΩ ΚΑΚΟΥΡΓΟΔΙΚΕΙΩ ΛΑΜΙΑΣ

ΠΑΤΡΙΣ

 • ΚΑΜΑΡΩΣΑΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΑΡΧΙΑΝ

«Αλλά της φατρίας το συμφέρον, ήτο να πνιγή η φωνή της αληθείας και να μη ακουσθή αύτη. Και διά τούτο και η δίκη προσδιωρίσθη εν Λαμία και το ορκωτόν δικαστηριον συνεκροτήθη σχεδόν εξ ολοκλήρου εκ παθόντων ίνα όχι δικασθή αλλά καταδικασθή εκεί η ελευθερία της σκέψεως και ενταφιασθή και μετ’ αυτής το δικαίωμα της ελευθερίας της γνώμης. [..] Το αποτέλεσμα επήλθεν, ο σκοπός επέτυχεν. Η ελευθερία κατελύθη, οι νόμοι ανετράπησαν και η απολυταρχία έστησε τον βωμόν της επί της Ακροπόλεως της ιστορικής πλέον Λαμίας»

 • ΠΩΣ ΚΑΤΗΝΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΑΙ ΜΕΤΑΝΟΕΜΒΡΙΑΝΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ – ΑΡΙΘΜΟΙ ΟΜΙΛΟΥΝΤΕΣ ΕΥΓΛΩΤΤΩΣ

ΠΟΛΙΤΕΙΑ

 • ΑΙ ΓΝΩΜΑΙ ΤΟΥ κ. ΜΕΤΑΞΑ

«Και εξεδηλώθη ο κ. Μεταξάς προτιμών αντί της ‘’μέσης λύσεως’’, μίαν παράτολμον, ‘’επικίνδυνον’’, ως την χαρακτηρίζει ο ίδιος, επιχείρησιν, της οποίας εν τούτοις το παράτολμον ακριβώς και επικίνδυνον είναι ενδεχόμενον να αγάγη μοιραίως εις την χειροτέραν λύσιν. Δεν υποθέτομεν ότι ο κ. Μεταξάς λησμονεί ότι η τοιαύτη επιχείρησις έχει εκ προκαταβολής πολλά κατ’ αυτής, το σημαντικώτερον δε ότι έχει προδεδηλωμένην εναντίον της την στάσιν των Συμμάχων Δυνάμεων»

ΠΡΩΪΝΗ

 • Η ΕΚΚΛΗΣΙΣ ΤΩΝ ΑΓΓΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

«Διότι απάτη λέγεται, αν όχι προδοσία, η μη τήρησις της υποσχέσεως προς λαούς, ους ηθέλησες και εζήτησες ως συμμάχους, εφόσον είχες την ανάγκην των και είτα τους παραδίδεις δεμένους χειροπόδαρα εις την διάθεσιν του Τούρκου, τον οποίον ήθελες να εξοντώσης όταν εζήτεις την συμμαχίαν. Τοιαύτην ανήθικον πράξιν εν τη πολιτική δεν είχε προΐδει ουδ’ αυτός ο Μακιαβέλης, ο χάριν της Ιταλικής ενότητος εξενεγκών τα πλέον παρακεκινδυνευμένα πολιτικά αξιώματα»

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

 • Ο ΠΟΛΕΜΟΣ

«Ιδού λοιπόν η απάντησις ενός ανωτέρου αξιωματικού, ανελθόντος εις λίαν εμπιστευτικάς θέσεις, φίλου δε του σημερινού καθεστώτος, εις το αγωνιώδες ερώτημα (…) ‘’πώς θα εξέλθωμεν από το δημιουργηθέν αδιέξοδον, πώς θα επανέλθωμεν εις την κατάστασιν της ειρήνης;’’ Ο κ. Μεταξάς χωρίς περιστροφάς εις το ερώτημα τούτο απαντά : ‘’’Η δι’ επιθέσεως κατά της Κωνσταντινουπόλεως ή διά συμβιβασμού με την Τουρκίαν’’ […] Είνε αληθώς δύσκολος η αποκατάστασις της ειρήνης. Αλλ’ η δυσκολία προέρχεται εκ του ότι οι κυβερνήται της χώρας μας δεν δύνανται να εννοήσουν κατ’ ουδένα τρόπον τον ρόλον των, ειμή ως εντολοδόχοι της Αγγλίας»

ΣΚΡΙΠ

 • ΟΙ ΓΑΛΛΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΥΝ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΔΕΧΘΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
 • ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ

«Παραγνωρίζοντες την αλήθειαν της υπάρξεως προνοεμβριανής εξωτερικής εκκρεμότητος, διαδηλούντες ότι πάντα επέτυχον και ότι συνεπλήρωσαν το έργον των Ελληνικών γενεών, απέδωσαν εις το αποτέλεσμα των εκλογών τας συνεπείας της εν εκκρεμότητι κληροδοτηθείσης καταστάσεως, ην εκ των υστέρων εδήλουν ότι αυτοί θα ωδήγουν εις αίσιον τέρμα αν παρέμενον επί της αρχής»

ΣΦΑΙΡΑ

 • ΑΙ ΓΑΛΛΙΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑΝ

«Διά των συστάσεων τούτων η Γαλλία προτρέπει, εξορκίζει μάλλον, τον κεμάλ να μη φέρη αντιρρήσεις εις την αποδχοήν των όρων τούτων και να σπεύση εις σχετικάς προς τους Συμμάχους δηλώσεις, καθ’ όσον εκφράζει τους βασίμους φόβους ότι εν περιπτώσει καθ’ ην τηρήσει την αυτήν αδιάλλακτον στάσιν, είνε επόμενον οι δεξιοί ελιγμοί της φιλελληνικής Αγγλικής πολιτικής, χάρις ιδίως εις το πρόσχημα των Τουρκικών ωμοτήτων και των πορισμάτων των ανακριτικών επιτροπών, να μεταβληθούν επί το δυσμενέστερον διά την Τουρκίαν αι αποφάσεις των Συμμάχων κατά τον οριστικόν διακανονισμόν του Ανατολικού ζητήματος»

 • ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟΨΕ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΙΝ

www.ertnews.gr

Πηγή: ertnews