Μια ματιά στα γεγονότα και στην κάλυψή τους από τον ημερήσιο Τύπο της εποχής.

Έρευνα : Μανιώ Μάνεση

Με 201 ψήφους υπέρ και 30 κατά, η κυβέρνηση Πρωτοπαπαδάκη παίρνει ψήφο εμπιστοσύνης στην Εθνοσυνέλευση. Η πολιτική κρίση τερματίζεται, έστω προσωρινά…

ΑΘΗΝΑΙ

 • Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

ΤΟ ΘΕΑΜΑ ΤΗΣ ‘’ΣΥΜΜΑΧΙΚΗΣ’’

ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΨΗΦΟΣ. ΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΕΥΣΑΝΤΩΝ

ΑΘΗΝΑΪΚΗ

 • ΝΑ ΚΗΡΥΞΗ ΕΑΥΤΗΝ ΔΙΑΛΥΤΗΝ

«Η λειτουργία του κοινοβουλευτικού πολιτεύματος προϋποθέτει την ύπαρξιν της προνομίας της διαλύσεως. Εφ’ όσον δε η προνομία αύτη ατονεί, ουδεμία ενδείκνυται φυσιολογική λύσις των εκάστοτε επερχομένων περιπτώσεων, είτε εκ καταφώρου μεταστροφής των λαϊκών διαθέσεων, είτε και εκ της αδυναμίας του αντιπροσωπευτικού Σώματος, προερχομένης εκ κατατμήσεως των κομματικών δυνάμεων, όπως στηρίξη κυβέρνησιν βιώσιμον και σταθεράν»

ΕΘΝΟΣ

 • ΘΑ ΤΗΝ ΑΚΟΥΣΟΥΝ;

«Ας σκεφθούν, ότι κάτι τέλος πάντων οφείλουν εις τον λαόν αυτόν, όστις τους περιέβαλε διά τόσης εμπιστοσύνης και εχώρησεν επί εν και ήμισυ έτος αδίστακτος εις τας δεινοτάτας των θυσιών. Καθίσταται απείρως μεγαλειτέρα η ευθύνη των εκ του γεγονότος, ότι ανήλθον εις την κυβέρνησιν της μεγάλης Ελλάδος με την ογκώδη ετυμηγορίαν της 1ης Νοεμβρίου, ουδεμίαν δ’ έκτοτε εύρον απέναντί των αντίδρασιν εν τη διαχειρίσει των κοινών»

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

 • ΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
 • Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΣ
 • ΠΩΣ ΕΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΚΥΡΑΣ

ΕΜΠΡΟΣ

 • Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΣΙΓΗΛΗ ΕΜΦΑΝΙΣΙΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
 • ΛΥΣΑΤΕ ΤΗΝ ΣΙΓΗΝ ΔΙΑ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΕΡΓΩΝ
 • Η ΝΕΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΝ

ΟΥΔΕΜΙΑ ΔΗΛΩΣΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΨΗΦΟΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΗ

 • Η ΜΕΓΑΛΗ ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ

«Ο κ. Γούναρης γνωρίζει την καταθορύβησιν των φίλων του εκ της επελθούσης λύσεως […] Αλλά το γόητρον αυτού, η ηθική του επιβολή, το αφίλαρχον και μετριοπαθές του ανδρός τους έπεισεν ότι όταν ΕΘΝΙΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙ επιβάλλουν και απαιτούν θυσίας, οφείλομεν πάντες, όσον μεγάλαι και αν είνε αύται, να τας υφιστάμεθα με την εύλογον ικανοποίησιν ότι εκπληρούμεν υπέρτατον προς την πατρίδα καθήκον, ανάλογον προς το καθήκον εκείνων, οίτινες πίπτουσιν εις τα πεδία των μαχών. Αυτήν την σημασίαν έχει η μεγάλη χειρονομία, εις την οποίαν προέβη ο αρχηγός του Λαϊκού κόμματος εν τω σχηματισμώ της νέας Κυβερνήσεως»

 • ΕΛΛΑΣ ΜΑΧΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΠΑΡΑΣΠΟΝΔΟΙ – Η ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ

ΕΣΤΙΑ

 • ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΝ ΕΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΩΝ

«Οι αριθμοί όμως δεν αντιπροσωπεύουν πλέον τίποτε. Η Κυβέρνησις ουσιαστικώς δεν έχει την εμπιστοσύνην της Συνελεύσεως, διότι, αν την είχε, δεν θα κατέφευγεν εις τον τερατώδη συνδυασμόν τον οποίον είδαμεν. Αλλά, προ πάντων και κυρίως η ιδία η Συνέλευσις δεν έχει πλέον την εμπιστοσύνην του Ελληνικού λαού. Και δεν την έχει, διότι εγεννήθη από το ψεύδος και από την πλάνην»

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 • Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΤΙ ΔΕΝ ΕΙΠΕΝ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΑΤΕΨΗΦΙΣΕ – ΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΕΔΩΚΑΝ ΨΗΦΟΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ – ΜΟΜΦΑΙ ΔΙΑ ΤΑΣ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

 • Η ΝΕΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ

«Δυστυχώς διά την χώραν η νέα κυβέρνησις εγκλείει εις τα σπλάχνα της όλα τα στοιχεία της διχονοίας, της διαστάσεως και της αποσυνθέσεως. Το γουναρικόν κόμμα θα προσπαθήση, εν τη διαχειρίσει της εξουσίας να μη χάση το κομματικόν έδαφος, το οποίον εδημιούργησεν, όταν μόνον του κατείχε την αρχήν, και εις το οποίον θα προσπαθή να επεκταθή όσον το δυνατόν περισσότερον το συνυπάρχον στρατικόν κόμμα»

ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ

 • Η ΑΓΓΛΙΑ ΕΔΗΛΩΣΕΝ ΟΤΙ Θ’ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΨΕΩΣ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ – ΥΠΟ ΤΙΝΑ ΟΡΟΝ ΕΔΕΧΘΗ Η ΑΓΓΛΙΑ ΤΑΣ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΑΣ

ΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

 • Η ΣΥΜΜΑΧΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΝ – ΕΛΑΒΕ ΨΗΦΟΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ
 • Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΗΣ
 • Ο ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

ΠΑΤΡΙΣ

 • ΕΩΣ ΠΟΤΕ ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ !

«Η αηδία, δυστυχώς, δεν εξαντλείται έως εδώ. Αν τουλάχιστον επρόκειτο περί ειλικρινούς συνεργασίας, θα υπήρχε και μία όψις σεβαστή αυτού του συνοικεσίου. […] Το θέαμα αυτό του αλληλοφαγώματος θα ημπορούσε να αποβή διασκεδαστικόν, αν δεν εκινδυνεύαμεν, αν αι στιγμαί δεν ήσαν τόσον κρίσιμοι εθνικώς. Η νέα ζύμωσις που γίνεται διά τα Ανατολικά πράγματα εις την Ευρώπην επέβαλλε τον σχηματισμόν ισχυράς Κυβερνήσεως, αδιάφορον αν αυτή η ζύμωσις ακριβώς επέβαλλε, διά να μη χαθή και η ευκαιρία αυτή, όπως τόσαο άλλαι»

 • Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΝ

ΕΖΗΤΗΣΕΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΝ ΔΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΝ ΤΗΣ – 201 ΕΨΗΦΙΣΑΝ ΥΠΕΡ – ΟΙ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΚΑΤΕΨΗΦΙΣΑΝ

ΠΡΩΪΝΗ

 • ΤΟ ΠΡΩΤΙΣΤΟΝ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

«Η νέα Κυβέρνησις έχει πρώτιστον καθήκον να προκαλέση την εκκαθάρισιν, να τους εξαναγκάση εις δηλώσεις ενυπογράφους, να τους κάμη Έλληνας από όργανα των ξένων. Να τοις είπη καθαρά: Απαρνηθήτε τον Σατανάν, ει δ’ άλλως πηγαίνετε να τον εύρητε! Εν εναντία περιπτώσει και η Κυβέρνησις ταύτη θα αποτύχη οικτρώς εις το έργον αυτής»

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ

 • ΠΡΕΠΕΙ Ν’ ΑΝΑΡΡΩΣΩΜΕΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΣ

«Όχι λοιπόν αναβολαί, όχι παρελκύσεις. Εις έργον η Κυβέρνησις. Εις έργον η Συνέλευσις. Το κράτος δεν θα ζήση μόνον με δάνεια. Το κράτος πρέπει ν’ αναρρώση και να εισέλθη εύρωστον εις την νέαν ειρηνικήν περίοδον η οποία βεβαίως δεν είνε τόσω μακράν ότω φανταζόμεθα»

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

 • ΚΥΡΙΕ Ν. ΣΤΡΑΤΕ
 • Η ΝΕΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ

ΣΚΡΙΠ

 • Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΕΛΑΒΕ ΨΗΦΟΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑ ΨΗΦΩΝ 201 ΚΑΤΑ 30
 • Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ

«Η χώρα απέκτησεν ισχυράν κυβέρνησιν, παρά τους υφισταμένους, δικαίως ή αδίκως, δισταγμούς ως προς την σκοπιμότητα και την αναγκαιότητα της συνθέσεως αυτής […] Ο διχασμός των  αντιλήψεων εν τω νομιμοφρόνι κοινοβουλευτικώ στρατοπέδω γεφυρωθείς διά της επελθούσης λύσεως της κυβερνητικής κρίσεως πρέπει να θεωρηθή ως οριστικώς παρελθών και ουχί ως απλώς παρακαμφθείς, διατηρούμενος εν τη διαθέσει των συνασπισθέντων, ότε θα υπήρχεν ουσιώδης κίνδυνος δι’ ολόκληρον την νομιμόφρονα κοινοβουλευτικήν πλειοψηφίαν»

 • Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΔΙΑ ΨΗΦΩΝ 201 ΚΑΤΑ 30 Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΕΛΑΒΕ ΨΗΦΟΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

ΣΦΑΙΡΑ

 • Η ΛΥΔΙΑ ΛΙΘΟΣ

«Άς έχη υπ’ όψιν του ο κ. Στράτος ότι η μερική επιτυχία της φιλοδοξίας του θα χρησιμεύση ως η Λυδία λίθος της Λαϊκής εκτιμήσεως, ή διά μίαν πλήρη επιτυχίαν του πολιτικού του μέλλοντος, ή διά μίαν μεγαλοπρεπή αποτυχίαν. Μέσα εις την θλιβεράν αυτήν λειψανδρίαν θα είνε πλέον ή παρήγορον διά τον τόσον απογοητευμένον Ελληνικόν λαόν η περιφανής πραγμάτωσις των επαγγελιών του κ. Στράτου»

 • Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Αι εργασίαι των Ναυπηγείων – Οι μισθοί των πληρωμάτων των ατμοπλοίων

www.ertnews.gr

Πηγή: ertnews