Μια ματιά στα γεγονότα και στην κάλυψή τους από τον ημερήσιο Τύπο της εποχής.

Έρευνα : Μανιώ Μάνεση

Η εκδήλωση της πολυσυζητημένης ‘’αποφασιστικής ενέργειας’’ φαίνεται ότι αναβάλλεται εκ νέου ‘’εν αναμονή των αποτελεσμάτων της εν Λονδίνω συντελουμένης διπλωματικής ζυμώσεως’’. Απαίτηση να τερματιστεί χωρίς αναβολή ο πόλεμος. Και η εκτίμηση ότι ‘’οιαδήποτε λύσις είνε προτιμωτέρα της παρατάσεως της εμπολέμου εκκρεμότητος’’ αποκτά ‘’την δύναμιν αξιώματος ανεπιδέκτου αμφισβητήσεως’’…

ΑΘΗΝΑΙ

 • ΕΝΩ ΚΛΕΠΤΕΤΑΙ Ο ΛΑΟΣ

«Μόνον εκδήλωσις παραφροσύνης κυβερνητών, ενσκήπτουσα ως μάστιξ θείας τινος οργής θα παρείχεν εμπνεύσεις οικονομικής πολιτικής οία η εφαρμοζομένη ιδία από της συνομολογήσεως του αναγκαστικού δανείου και εντεύθεν. Εισήλθαν οι κυβερνώντες και εις τον ιδιωτικόν οίκον, ως ταύροι εις υαλοπωλείον και θρυμματίζουσι τα πάντα, από της γαλήνης του ενεστώτος μέχρι των ελπίδων του μέλλοντος»

ΑΘΗΝΑΪΚΗ

 • ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΛΥΣΙΣ ΠΛΗΝ ΤΗΣ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

«Δεν ανήκει εις τον τύπον να δώση την λύσιν του ζητήματος το οποίον αντιμετωπίζει η χώρα. Έχει όμως καθήκον υπέρτατον υπό τας παρούσας ιδία περιστάσεις να ερμηνεύση ασυγκάλυπτον και απλαστογράφητον την αξίωσιν της δημοσίας γνώμης. Την αξίωσιν όπως τερματισθή άνευ αναβολής ο πόλεμος. Αλλά και την πεποίθησιν ακόμη, η οποία διά πάντας τους πονούντας τον τόπον απέκτησε σήμερον την δύναμιν αξιώματος ανεπιδέκτου αμφισβητήσεως, ότι οιαδήποτε λύσις είνε προτιμωτέρα της παρατάσεως της εμπολέμου εκκρεμότητος»

ΕΘΝΟΣ

 • ΠΩΣ ΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ

«Δι’ αυτούς δεν υπάρχει τι έτερον ή η αρχή και τα αγαθά της. Θέλουν να είνε κύριοι και δεσπόται του τόπου, να έχουν δε υπό τας διαταγάς των δούλους, φοβουμένους μαστίγωμα! Αλλά παρεξήγησαν τον ελληνικόν λαόν. Και ως θα έλθη η αναπότρεπτος στιγμή των εκλογών, θα λάβουν την αρμόζουσαν απάντησιν. Απάντησιν εξαγγέλουσαν τον οριστικόν πλέον πολιτικόν αυτών θάνατον»

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

 • ΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ ΠΑΛΙΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΑΠΗΤΟΣ

«Εις την Βουλήν, την Κυβέρνησιν και εις τα πολιτικά παρασκήνια ζωηρεύει η αντίδρασις εναντίον της αμέσου και ριζικής λύσεως του αγροτικού ζητήματος. Εν τούτοις αυτό τούτο το ζήτημα και αι περιστάσεις, υπό τας οποίας ευρισκόμευα, επιβάλλουν μεγαλυτέραν προσοχήν, μεγαλυτέραν εφεκτικότητα, περιορισμόν της προσπαθείας επιβολής του συμφέροντος των μεγαλοκτηματιών»

 • ΑΛΛΑ ΠΩΣ ΘΑ ΜΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΟΛΙΓΟΥΣ;

ΕΜΠΡΟΣ

 • Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΙΣ ΔΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ
 • ΑΠΟ ΜΑΡΤΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΛΑΘΩΝ

«Θα ηδυνάμεθα π.χ. να ερωτήσωμεν πώς αφέθη να δημιουργηθή η φήμη περί χωριστών με την Τουρκίαν διαπραγματεύσεων (αλγεινήν προξενήσασα εντύπωσιν εν Λονδίνω), διατί παιδαριωδώς και δονκιχωτικώς εξαγγέλλεται κατά περιόδους η ιδέα ότι θα στραφώμεν κατά της Κων/πόλεως, ήτις επί τέλους, μόνον μαζή με την σύγχρονον πραγματοποίησίν της θα έπρεπε να ανακοινωθή, διατί εστάλη εις Βελιγράδιον είς εκ των ακαταλληλοτέρων διά τοιαύτην αποστολήν Ελλήνων […] Διατί…; Διατί…; […] Πας Έλλην πατριώτης δικαιούται να ζητήση εξηγήσεις από την Κυβέρνησιν»

ΕΣΠΕΡΙΝΗ

 • Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

«Είνε προφανές, ότι η κατάστασις εν Γερμανία θα εξελιχθή ως επιδιώκουν οι εθνικόφρονες, οίτινες προπαρασκευάζονται καθ’ όλην την γραμμήν, αναμένοντες να ενταθή ο ανταγωνισμός των τέως συμμάχων και τότε να προβούν καθ’ άπασαν την Γερμανίαν εις το μελετώμενον πραξικόπημα, το οποίο ευνοούν κατ’ εξοχήν οι Βαυαροί και οι Πρώσσοι, κατά δεύτερον δε λόγον οι Σάξωνες. Προς τους Παγγερμανιστάς θα ενωθούν φυσικά και οι εν Αυστρία υπάρχοντες τοιούτοι και επιδιώκοντες την πολιτειακήν των ένωσιν μετά της Γερμανίας. Διότι εις αυτήν διαβλέπουν την οικονομικήν και βιομηχανικήν των ανόρθωσιν»

ΕΣΤΙΑ

 • Η ‘’ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ’’ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

«Η μετανοεμβριανή Κυβέρνησις, λόγω του επελθόντος θανάτου του Βασιλέως Αλεξάνδρου, εύρε μερικά Διατάγματα και νόμους δημοσιευμένους ούτω άνευ της βασιλικής υπογραφής εν τω πρωτοτύπω. Και, μεταχειριζομένη δύο μέτρα και σταθμά, εδέχθη ως καλώς έχουσαν την δημοσίευσιν επί των πλείστων διαταγμάτων, ηκύρωσε δε μόνον μερικά διά προσωπικούς λόγους με την πρόφασιν της ελλείψεως της βασιλικής υπογραφής»

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 • ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤ. ΖΗΤΗΜΑ

Η ΓΝΩΜΗ ΤΩΝ κ.κ. ΣΤΕΡΓΙΑΔΗ ΚΑΙ ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗ ΘΑ ΒΑΡΥΝΗ – ΝΕΟΝ ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΕΝ ΑΓΚΥΡΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΕΠΙΘΕΣΙΝ

 • ΑΝΕΝΗΨΕΝ Ο ΛΑΟΣ

ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ

 • ΜΙΑ ΑΠΡΟΟΠΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑ

«Επί μακρόν χρόνον οι προσπαθούντες παντί σθένει να περισώσωσι το πρόσωπον του επαναστατικού αρχηγού εκ της μαινομένης εναντίον αυτού θυέλλης, προσεπάθησαν να ενσπείρωσι την πεποίθησιν ότι ούτος υπήρξεν αμέτοχος και αθώος εντελώς των δεινών της ασκηθείσης κατά του λαού τυραννίδος. Ιδού όμως ότι, κατά την ομολογίαν των ιδίων φίλων του, αυτός ο επαναστατικός αρχηγός αισθάνεται την ανάγκην αντιπολιτεύσεως καθ’ εαυτού. Αυτός ο ίδιος αισθάνεται την ανάγκην να αντιδράση κατά του κόμματος το οποίον αυτός εδημιούργησεν»

ΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

 • ΑΙ ΡΙΖΙΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

«Η Ελλάς δεν είνε δυνατόν να μη υφίσταται πλέον βαθυτάτην την συναίσθησιν, ότι αι ριζικαί αποφάσεις είνε ενδεδειγμέναι κατά τρόπον αληθώς αμείλικτον. Ριζικαί δε αποφάσεις δεν νομίζομεν, ότι θα ηδύναντο να θεωρηθώσιν, ως άφρονες, ή ως μαρτυρούσαι διαθέσεις αυτοκτόνους, όταν αύται θα ώσιν απαύγασμα των υγιεστέρων και διαυγεστέρων αντιλήψεων»

ΠΑΤΡΙΣ

 • Ο ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ

«Ο περονόσπορος που ενέσκηψεν είνε άλλης μορφής. Δεν κτυπά ούτε κιτρινίζει τα φύλλα των αμπέλων. Κτυπά τα άτομα. Κτυπά ειδικώς την τσέπην και τον στόμαχον του λαού και επιφέρει άμεσον εξάντλησιν. […] Βεβαιούται ότι ο περονόσπορος εξαπλούται απ’ άκρου εις άκρον της Ελλάδος. Τα θύματα είνε πολλά. Ανέρχονται εις τόσα εκατομμύρια όσοι ακριβώς είνε οι κάτοικοι της Ελλάδος. Το δε περίεργον, ότι ο περονόσπορος αυτός δεν κάμνει διάκρισιν ούτε ηλικίας ούτε κοινωνικών τάξεων, ούτε πολιτικών φρονημάτων»

ΠΟΛΙΤΕΙΑ

 • ΕΝΕΣΙΝ ΖΩΗΣ

«Η Αγγλία σπεύδει, ωθεί τα πράγματα […] Απέναντι της ζωηράς αυτής κινήσεως, της οποίας ύψιστα θα ενδιέφερε να μη ήμεθα, όσον είμεθα, ξένοι, η Ελλάς ίσταται οικτρά μυωπάζουσα […] Πώς δύναταί τις ν’ αμφιβάλλη ότι, υπό τοιαύτας συνθήκας, τα γεγονότα θα μας προκαταλάβουν απαρασκεύους να τα αντιμετωπίσωμεν και θα μας ρυμουλκήσουν παραλύτους δυναμικώς και εξουθενωμένους ψυχικώς; Αν τουλάχιστον, έστω και την τελευταίαν στιγμήν, ερριπτόμεθα προς μίαν δράσιν ικανήν, ανεξαρτήτως των αμέσων αποτελεσμάτων της, να μας αφυπνίση, να μας τονώση ηθικώς…»

ΠΡΩΪΝΗ

 • ΝΑ ΓΕΥΘΩΜΕΝ ΤΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ

«Την ανάγκην του αμέσου τερματισμού της εμπολέμου καταστάσεως αναγνωρίζει πρώτος ο Άναξ. Διά τούτο είνε πρόθυμος να θυσιάση τα πάντα χάριν της ειρήνης και του μεγαλείου της Πατρίδος. Διά τούτο ασμένως θα τεθή επί κεφαλής του Στρατού Του, όπως εξαναγκάση τον εχθρόν εις πλήρη υποταγήν. […] Είνε υπερτάτη ανάγκη να γείνη αυτό το ταχύτερον. Είνε υποχρέωσις ιερά, την οποίαν πρέπει να εκπληρώσωμεν προς τους εν τω Μετώπω παρατεταγμένους άνδρας τους ετοίμους να χύσουν το αίμα των υπέρ της εθνικής υποθέσεως. Αναβολαί δεν επιτρέπονται πλέον»

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

 • ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΑ ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ. Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΛΑΟΣ ΕΙΝΕ ΒΕΒΑΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗΝ ΑΘΩΩΣΗ ΤΟΥΣ
 • ΑΣ ΑΜΥΝΘΟΥΝ

«Οι αγρόται, υπερασπίζοντες τον άρτον της οικογενείας των, δεν δύνανται να υποκύψουν εις μίαν τοιαύτην αηδή αυθαιρεσίαν της Κυβερνήσεως, η οποία από ένα όγκον υπερμεγέθη της βενιζελικής νομοθεσίας δεν εκήρυξεν άκυρον παρά ένα μόνον νόμον, τον νόμον εκείνον που οπωσδήποτε εξασφαλίζει τον άρτον των σκλάβων της γης. Οι αγρόται —————– ας υψώσουν τώρα την φωνήν τους εναντίον των εκμεταλλευτών και της Κυβερνήσεώς των και ας σπεύσουν να υπερασπίσουν το προϊόν των κόπων των, του ιδρώτος και του αίματός των»

ΣΚΡΙΠ

 • ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ κ.κ. ΛΟΫΔ ΤΖΩΡΤΖ ΚΑΙ ΜΠΑΛΦΟΥΡ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΓΓΛΟΓΑΛΛΙΚΗΝ ΣΥΝΘΗΚΗΝ
 • ΔΕΝ ΜΑΣ ΤΑ ΛΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΗ;
 • ΚΑΤΩ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΕΙΟΝ!

Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΟΜΟΛΟΓΕΙ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΥΡΑΝΝΙΑΝ ΤΟΥ. ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΟΜΩΣ ΤΗΝ ΕΞΑΠΑΤΗΣΙΝ – ΤΙ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΕΙΣ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ

ΣΦΑΙΡΑ

 • ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΜΕΝ;

«Αντί να αναμένωμεν την τοσάκις διατυμπανιζομένην και αιωνίως αναβαλλομένην δι’ ευνοήτους λόγους Κεμαλικήν επίθεσιν, θα ήτο κατά πολύ προτιμώτερον και λυσιτελέστερον, αν ανελαμβάνομεν ημείς αυτοί μίαν ραγδαίαν και αιφνιδιαστικήν επίθεσιν, ήτις θα παρέλυεν, αν μη συνέτριβε, το μόνον έρεισμα των δύο φιλοτούρκων Δυνάμεων, τας κεμαλικάς στρατιάς. Και ας ελπίσωμεν ότι αυταί πρόκειται να είνε αι σοβαραί αποφάσεις, εις τας οποίας θα καταλήξη η Κυβέρνησις μετά την σύσκεψιν μετά του αρχιστρατήγου κ. Χατζηανέστ και του υπάτου αρμοστού κ. Στεργιάδου και μετά την πλήρη μελέτην της όλης καταστάσεως και από διπλωματικής και από στρατιωτικής απόψεως»

 • ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ. ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΤΗΣ ΣΙΠΠΙΝΓΚ ΜΠΟΑΡΔ

www.ertnews.gr

Πηγή: ertnews