Μια ματιά στα γεγονότα και στην κάλυψή τους από τον ημερήσιο Τύπο της εποχής.

Έρευνα : Μανιώ Μάνεση

Η δίκη της Λαμίας συνεχίζει να διχάζει τους αρθρογράφους και κατ’ επέκταση την  κοινωνία ενώ, μέρα τη μέρα, οι πληροφορίες περί ολοκλήρωσης των συσκέψεων αναφορικά με τη λήψη της τελικής απόφασης για τις επόμενες ελληνικές κινήσεις στο Ανατολικό ζήτημα αλληλοδιαψεύδονται. Μόνο η στάση των Συμμάχων παραμένει σταθερά φιλοκεμαλική, παρά την έκκληση ‘’επιφανών προσωπικοτήτων της Αγγλικής πρωτευούσης προς την Γαλλικήν κυβέρνησιν υπέρ προστασίας των Ελληνικών και Αρμενικών πληθυσμών της Μ. Ασίας κατά των Τουρκικών ωμοτήτων’’…

ΑΘΗΝΑΙ

 • ΜΕΤΑ ΕΙΚΟΣΑΜΗΝΟΝ

«Ψεύδος επίσης, ότι κατά μίαν οιανδήποτε περίπτωσιν, θα ελαμβάνομεν το δικαίωμα, ίνα δημιουργήσωμεν την Ελληνοκεμαλικήν ρήξιν εις πόλεμον Ελληνοτουρκικόν. Αλλά των ελαφρυντικών τούτων περιπτώσεων η προβολή δεν σώζει ούτε την ευθύνην των προβαλλόντων, ούτε φευ! Την όλην συνέπειαν. Ιδού διατί μετά είκοσι μηνών κυβερνητικόν βίον μία περιπέτεια του όλου διεθνούς πολέμου, εξελίχθη εις οξυτάτην κρίσιν απειλούσαν διά του ατερματίστου αυτής το σύντομον της Ελληνικής υποστάσεως»

ΑΘΗΝΑΪΚΗ

 • ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΟΙ ΤΗΣ ΑΙΣΧΡΟΚΕΡΔΕΙΑΣ

«Η Πολιτεία κατήντησεν ο συνεργός, ο απαραίτητος συνεργός των αισχροκερδών. Υπάρχει βέβαια και ο σχετικός νόμος, ο απαγγέλλων φοβεράς ποινάς, μηδέποτε εφαρμοσθείσας. Αλλά μόνον διά να καλύπτη τα προσχήματα, αφ’ ης μία επιτηδεία διάταξις, παρεμβληθείσα μεταξύ των άλλων –η περί της συστάσεως των επιτροπών- ητόνησεν ολοσχερώς την ισχύν αυτού»

ΕΘΝΟΣ

 • Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΣ

«Η έκκλησις επιφανών προσωπικοτήτων της Αγγλικής πρωτευούσης προς την Γαλλικήν κυβέρνησιν υπέρ προστασίας των Ελληνικών και Αρμενικών πληθυσμών της Μ. Ασίας κατά των Τουρκικών ωμοτήτων δεικνύει περιφανώς, ότι ευτυχώς δεν εξέλιπεν εν Ευρώπη η συναίσθησις του ανθρωπιστικού καθήκοντος περί υποστηρίξεως των αόπλων χριστιανικών πληθυσμών κατά της αιωνίας θηριωδίας των Τούρκων»

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

 • ΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ ΠΑΛΙΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΑΠΗΤΟΣ
 • ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΡΑΚΙΚΟΥ ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ

ΕΜΠΡΟΣ

 • ΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΓ ΚΥΡΑΣ
 • Η ΜΟΝΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΔΟΣ – ΠΛΗΡΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΣ

«Επαναλέγομεν εάν η Ελληνική Κυβέρνησις έχει νούν –τον κοινόν νουν- και συνείδησιν και ψυχραιμίαν, εις αυτήν την οδόν θα βαδίση τάχιστα και αποφασιστικώς. Είνε η οδός του ωραιοτέρου και ταχυτέρου ελληνικού θριάμβου. Έξω αυτής, οιαδήποτε άλλη – είνε η οδός των κινδύνων, της ατιμίας και της καταστροφής»

ΑΝΑΓΚΗ Ν’ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΘΗ ΤΟ ΣΥΜΜΑΧΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ Η ‘’ΕΘΝΙΚΗ ΑΦΥΠΝΙΣΙΣ’’

ΕΣΠΕΡΙΝΗ

 • Ο ΕΧΩΝ ΩΤΑ ΑΚΟΥΕΙΝ ΑΚΟΥΕΤΩ

«Εις την Λαμίαν δεν δικάζονται πολιτικοί εγκληματίαι. Δεν δικάζεται το πολιτικόν φρόνημα των εξάθλων οπαδών του Βενιζέλου. Ήχθησαν ενώπιον του εκεί δικαστηρίου των ενόρκων τα μέλη μιάς σπείρας επαναστατών, οι οποίοι εν ονόματι δήθεν της Πατρίδος επί τριετίαν ολόκληρον εξηπάτων την Ευρώπην, έδερον, εφυλάκιζον, εξώριζον και εφόνευαν τους αντιπάλους των […] Επομένως καλά θα κάμετε να μη προκαλήτε πλέον. […] Το κόμμα σας δεν θα έλθη ποτέ εις τα πράγματα, ως φαντάζεσθε και ονειροπολείτε»

 • Η ΑΛΗΘΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΛΑΟΥ ΚΑΙ Η ΕΜΦΑΝΙΣΙΣ ΤΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ

ΕΣΤΙΑ

 • ΘΑ ΤΟΝ ΑΦΗΣΗ ;

«Τι σκέπτεται να κάμη η Κυβέρνησις; Θ’ αφήση την Κοινήν Γνώμην με την εντύπωσιν ότι από επισήμου δικαστικού βήματος και εις δίκην μεγάλης πολιτικής σημασίας, υπάλληλος του Κράτους πολιτικός και δικαστικός να υβρίζη Δύναμιν Σύμμαχον, διά την στάσιν της οποίας καρδιοκτυπά όχι βέβαια ο κ. Γερακάρης, αλλά εκατοντάδες χιλιάδων Ελλήνων;»

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 • ΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΙ ΔΙΑ ΤΑΣ ‘’ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ’’

ΔΙΑΦΩΝΙΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ – Ο ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΚΑΘΙΣΤΑ ΕΝΗΜΕΡΟΝ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ

«Το γεγονός δε, ότι δεν ετερματίσθησαν αι συσκέψεις, παρέχει το ενδόσιμον, ότι δεν έχει επέλθη ακόμη σύμπτωσις γνωμών εφ’ όλων των σημείων. Σοβαράς δυσχερείας εις την διερμήνευσιν των γνωμών των δύο κυβερνητικών συντελεστών θα συναντήση και το ζήτημα της εντάσεως των διπλωματικών ενεργειών το οποίον αφέθη να κανονισθή τελευταίον όλων»

 • ΕΞΕΣΤΙ ΚΛΑΖΟΜΕΝΙΟΙΣ…
 • Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

Η ΑΠΟΚΡΥΨΙΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΘΟΝΤΕΣ – ΝΕΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ

«Ο λαός πάσχει. Η λαίλαψ της λαϊκής απελπισίας μυκάται εκ του μακρόθεν. Το προαίσθημα καταστροφών και συμφορών συνέχει τας καρδίας μας. Και απέναντι της τοιαύτης ούτως απειλητικώς εξελισσομένης καταστάσεως ουδέν παρήγορον αντικρύζομεν σημείον. Η Κυβέρνησις, η μοναδική πρωτουργός της λαϊκής απελπισίας, αναίσθητος προς αυτήν, ληθαργεί, εξαντλουμένη εις λογοκοπίαν και εις κατ’ επίφασιν ενεργείας. Δεν θέλαμε, να είμεθα μάντεις κακών. Αλλά προβλέπομεν θλιβεράς ημέρας διά την Ελλάδα»

ΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

 • ΑΙ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΙ ΣΑΝΤΖΕΡ – ΜΠΑΛΦΟΥΡ
 • Η ΕΙΡΗΝΗ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΤΟΥΡΚΙΑΣ – ΣΥΜΜΑΧΩΝ
 • Η ΔΙΚΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΤΡΙΣ

 • ΤΙ ΘΑ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΗ
 • Ο ΛΑΟΣ ΑΣ ΠΛΗΡΩΝΗ

«Είνε, φαίνεται, μοιραίον και είνε αποφασισμένη η παρούσα Κυβέρνησις ν’ αποστραγγίση και την τελευταίαν ικμάδα της ιδιωτικής οικονομίας και ν’ αφήση τον λαόν λιπόθυμον εκ της εξαντλήσεως […] Απομένει, όμως, προς έρευναν εν ζήτημα. Επί πόσον θα εξακολουθήση η κεκτημένη αυτή ταχύτης προς αφαίμαξιν του λαού;»

 • ΠΩΣ ΚΑΤΗΝΗΤΣΑΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΑΙ ΜΕΤΑΝΟΕΜΒΡΙΑΝΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΕΙΑ

 • ΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

«Καταβάλλεται προσπάθεια να παρασταθή εξ ‘’οικογενειακών’’ βενιζελικών προκληθείσα η εντεύθεν αναχώρησις του Κονδύλη διά Λονδίνον. Τα πραγματικά εν τούτοις περιστατικά υπό τα οποία επραγματοποιήθη αύτη έχουσιν εξηκριβωμένως ούτω»

ΠΡΩΪΝΗ

 • Η ΑΚΡΙΒΗΣ ΣΥΝΔΙΑΛΕΞΙΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΥΑΝΚΑΡΕ
 • ΤΟ ΝΕΟΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ

«Η διπλωματική ΑΔΡΑΝΕΙΑ ΕΙΝΕ Ο ΤΑΦΟΣ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ. […] Είνε καιρός να ανακληθούν πάντες οι νεαροί αυτοί διπλωμάται, και ΝΑ ΣΟΒΑΡΕΥΘΩΣΙΝ ΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ της Κυβερνήσεως, προκειμένου σήμερον να ληφθώσι τελικαί διά την εθνικήν υπόθεσιν αποφάσεις, χρήζουσαι σθεναράς υποστηρίξεως εκ μέρους του διπλωματικού ημών Κέντρου και των αντιπροσώπων του»

 • Η ΑΛΗΘΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΛΑΟΥ ΚΑΙ Η ΕΜΦΑΝΙΣΙΣ ΤΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

 • Η ΧΩΡΑ ΖΗΤΕΙ ΕΙΡΗΝΗΝ

«Ο πόθος του λαού είνε η ειρήνη. Η ανάγκη της χώρας είνε η ειρήνη. Το άμεσον συμφέρον της παραγωγής, του θεμελίου αυτού της οικονομικής υπάρξεως κάθε λαού, είνε η ειρήνη. […] Διατί λοιπόν η Κυβέρνησις την αποφεύγει. Η Κυβέρνησις, η εκλεγείσα εν ονόματι κλάδων ελαίας, εις ποίων συμφέροντα, κομματικά ή χρηματικά, θυσιάζει την θέλησιν, θυσιάζει την ειρήνην της χώρας;»

ΣΚΡΙΠ

 • Ο ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ κ. ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗΣ ΑΝΕΧΩΡΗΣΕ ΧΘΕΣ ΜΕΤΑΒΑΙΝΩΝ ΕΙΣ ΣΜΥΡΝΗΝ
 • ΟΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑΙ

«Εις την καταδίκην των κατηγορουμένων διαβλέπουν καταδίωξιν των Φιλελευθέρων. Της καταδιώξεως δε ταύτης δεν θα δυνηθούν να προλάβουν τας συνεπείας, λέγουν. […] Οι Φιλελεύθεροι κρίνουν, ότι δι’ αυτό πρέπει να εκδικηθούν! […] Να εκδικηθούν ποίων την τιμωρίαν; Και απειλούν ούτω σκεπτόμενοι το νόμιμον Κράτος, του οποίου επιζητούν να συντρίψουν την ύπαρξιν. […] Αντί να σπαταλώμεν τον σίελόν μας, ας εξαντλήσωμεν τας διατάξεις των νόμων και την σκληρότητα της ράβδου μας»

ΣΦΑΙΡΑ

 • ΤΑ ΝΕΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ
 • Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ

«Εφ’ όσον τα συμφέροντα και των τριών Συμμάχων διΐστανται τόσον ζωηρώς, μας φαίνεται πολύ δύσκολος η διευθέτησις του Ανατολικού ζητήματος, εκτός μόνον είτε διά μιας συντριβής των κεμαλικών στρατευμάτων, ή δι’ απ’ ευθείας μετά της Αγκύρας συνεννοήσεως, οπότε αυτή η επιτακτική ανάγκη θα πείση και τους ισχυρούς μεσολαβούντας να προβούν εις μερικάς αβαρίας των εις βάρος μας και εις βάρος των Τούρκων βλέψεών των»

 • ΓΑΛΛΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

www.ertnews.gr

Πηγή: ertnews