Μια ματιά στα γεγονότα και στην κάλυψή τους από τον ημερήσιο Τύπο της εποχής.

Έρευνα : Μανιώ Μάνεση

Οι αποφάσεις των Συμμάχων για τη Θράκη έχουν ληφθεί. Εν αναμονή των επίσημων ανακοινώσεων, η κοινή γνώμη προετοιμάζεται με πληροφορίες που φέρουν τον Ελ. Βενιζέλο να ακούει από τον Λόρδο Κώρζον ότι ‘’η Ελλάς πρέπει να συνηθίση εις την ιδέαν της απωλείας της Ανατολικής Θράκης’’. Η εκκένωση προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός δέκα ημερών…

ΑΘΗΝΑΪΚΗ

 • ΕΤΟΥΡΚΕΨΑΝ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ;

«Η Ευρώπη ολόκληρος εις την Ελλάδα μαχομένην εν Μ. Ασία, κατόπιν μάλιστα συμμαχικής εντολής, δεν επέτρεψε να αποκλείση τα τουρκικά παράλια διά να δυνηθή να αγάγη εις πέρας έναν πόλεμον εκ των ιερωτέρων της Χριστιανικής ιστορίας. Η αυτή όμως Ευρώπη, προκειμένου να νομιμοποιηθή η υπό των Τούρκων σφαγή των Χριστιανών της Σμύρνης, του Πόντου, της Κίου και της Πανόρμου, αναλαμβάνει διά της δυνάμεως των στόλων της να υποτάξη την Ελλάδα, αρνουμένη να προσεπικυρώση διά της παραχωρήσεως της Θράκης εις την Τουρκίαν παρομοίαν κακοήθειαν. Τι συμβαίνει λοιπόν; Ετούρκεψαν οι Χριστιανοί;»

 • ΟΛΑΣ ΤΑΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΑΣ

ΑΣΤΡΑΠΗ

 • Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΤΟΗΘΗ

«Η Ελλάς μίαν μόνον έχει να δώση απάντησιν. Να δηλώση εις τον εχθρόν να έλθη ιδία χειρί να καταλάβη την Θράκην. Και να διακηρύξη εις τους Συμμάχους ότι εις τα συμφέροντά των δεν θα θυσιάση την ύπαρξίν της και το μέλλον της. Νυν άρχεται ο μέγας αγών. Ας ενωθώμεν όλοι οι Έλληνες βέβαιοι όντες ότι διά της αντιστάσεώς μας μέχρις εσχάτων θα διαρρήξωμεν την εις βάρος ημών επιτευχθείσαν ομοφωνίαν των Συμμάχων και πεποιθότες ότι εν τέλει θα λάβωμεν την δικαίωσιν του αγώνος μας»

ΕΘΝΟΣ

 • ΜΟΝΟΝ ΕΝΑ ΘΑΥΜΑ

«Ουδέποτε εις την Ιστορίαν αναφέρεται παράδειγμα εγκληματικωτέρας πωρώσεως, ουδέποτε λαός κατεδικάσθη από αυτούς τους κυβερνήτας του εις ασφαλέστερον θάνατον. […] Μία δραξ πατριωτών ανέλαβς να σώση την κατάστασιν. Εσάρωσε τους ενόχους της καταστροφής και εκάλεσε τους Πανέλληνας εις συναγερμόν διά τον υπέρ πάντων αγώνα, αλλ’ ήτο πλέον παραπολύ αργά. Η καταδίκη της Ελλάδος είχεν απαγγελθή από τους ισχυρούς της Γης, ισχυρούς μόνον απέναντι του αντάρτου της Ανατολής, όστις τους τρομοκρατεί»

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

 • ΑΝ ΔΕΝ ΘΕΛΩΜΕΝ ΝΑ ΙΔΩΜΕΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΟΥΛΗΝ

«Έλληνες, η Πατρίς κινδυνεύει. Όσοι δεν θέλουν να ίδουν το Έθνος επανερχόμενον εις την σκληράν του Τούρκου δουλείαν, μίαν εκατονταετηρίδα μετά την γιγαντομαχίαν του Εικοσιένα, όσοι δεν θέλουν να ίδουν τους φιλτάτους αυτών γυμνούς να τρέπωνται εις την ξένην ίνα επαιτήσουν τον πικρον άρτον του πρόσφυγος (…) ας χαλυβδώσουν την ψυχήν των. Σαλπίζομεν το σάλπισμα της εθνεγερσίας. Ο αγών είνε υπέρ πάντων»

ΕΜΠΡΟΣ

 • ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΣ ΜΕΧΡΙΣ ΕΣΧΑΤΩΝ! Η ΕΛΛΑΣ ΑΣ ΑΝΑΦΛΕΓΗ ΕΙΣ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΝ

«Η Επανάστασις ας τεθή επί κεφαλής του Ιερού Αγώνος συναρπάζουσα μαζύ της όλας τας εθνικάς δυνάμεις, με εν και μόνον σύνθημα: αντίστασιν μέχρις εσχάτων, με μίαν μόνην απόφασιν: την διάσωσιν της Θράκης, την διάσωσιν της Ελλάδος! Ουδείς λιπόψυχος και ουδείς άνανδρος. Εάν η Ελλάς πρόκειται να θανατωθή τον ατιμότερον θάνατον, ας καταπλήξη τον κόσμον αναφλεγομένη εις εν απέραντον ηφαίστειον, όπερ πρώτον να κατακαύση τους εχθρούς της»

ΕΣΠΕΡΙΝΗ

 • ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΟΜΕΝ ΟΤΙ ΜΕΤΕΣΤΡΑΦΗ Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Εάν λοιπόν μετέβαλε πολιτικήν την τελευταίαν στιγμήν η Αγγλία απέναντι της Ελλάδος, διότι ακόμη δεν είνε τίποτε βέβαιον επισήμως, τούτο ουδέν άλλο σημαίνει ή ότι ΕΞΗΣΦΑΛΙΣΕ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ από κοινού μετά της Γαλλίας και Ιταλίας τη μεσολαβήσει και ενεργεία της Γαλλίας αποστειλάσης προς τούτο τον Μπουγιόν εις την Άγκυραν […] Είμεθα βέβαιοι επομένως ότι η Αγγλία ούτε θα ΠΑΡΙΔΗ ούτε θα εγκαταλείψη τοιαύτην ΤΕΡΑΣΤΙΑΝ ΔΥΝΑΜΙΝ, ήτις είνε η δύναμις της Ελληνικής Φυλής»

 • ΤΑ ΗΘΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣ ΕΥΟΔΩΣΙΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΟΣ

ΕΣΤΙΑ

 • Ο ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΝΙΚΗΘΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΙΚΡΑΝ ΑΣΙΑΝ

ΘΑΥΜΑΣΙΟΙ ΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΠΑΡΑΣΕΚΥΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 • ΠΡΟ ΤΟΥ ΘΛΙΒΕΡΟΥ ΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

«Αυταί, λοιπόν, ήσαν αι επαγγελίαι των πεπολιτισμένων και Μεγάλων Δυνάμεων, ότι ο Ευρωπαϊκός πόλεμος εσκόπει εις κατάλυσιν της απολυταρχίας και την επιβολήν του δικαίου διά της αποκαταστάσεως των Εθνικοτήτων; Τόσον, λοιπόν, εχρεωκόπησεν ο πολιτισμός, ώστε εν μέσω 20ου αιώνος, να κηρύσσεται νέα σταυροφορία προς δίωξιν του σταυρού και επικράτησιν της ημισελήνου;»

 • ΤΟ ΞΕΡΡΙΖΩΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΣ ΝΟΜΙΜΑ ΤΑ ΑΝΤΙΠΟΙΝΑ

ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ

 • ΑΙ ΔΥΟ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΛΥΣΕΩΣ

«Δεν είνε αρκεταί μόναι αι αποφάσεις των Συμμάχων. Δέον και οι Έλληνες αντιπρόσωποι να αποδεχθώσιν αυτάς όπως θεωρηθή ως επιτευχθείσα συμφωνία. Εξ ημών εξαρτάται όπως δεχθώμεν ή απορρίψωμεν τας συμμαχικάς απόψεις»

ΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

 • Η ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ΤΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

Η ΘΡΑΚΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ; Η ΕΛΛΑΣ ΘΑ ΠΙΕΣΘΗ;

ΠΑΤΡΙΣ

 • ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΝΥΧΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΔΟΝΤΑΣ

«Είναι τόσον βδελυρόν το έγκλημα το οποίον διέπραξεν η Διάσκεψις των Μουδανιών, ώστε να θέλωμεν να πιστεύωμεν ότι αι πληροφορίαι των ξένων ανταποκριτών απέχουν πολύ της αληθείας. Αλλά και αν αποδειχθή αληθές το έγκλημα των Μουδανιών, ημπορούμεν να πληροφορήσωμεν την Ευρώπην, ότι απεφάσισε χωρίς τον ξενοδόχον. Και ξενοδόχος εν προκειμένω είνε ο Ελληνικός Λαός. […] Και διά του τελευταίου Έλληνος και με τους όνυχας και με τους οδόντας ακόμη είνε αποφασισμένη η Ελλάς να προστατεύση την κινδυνεύουσαν Θράκην»

ΠΟΛΙΤΕΙΑ

 • Η ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ΤΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

«Ούτω καλείται η Ελλάς, όπως εντός ορισθείσης προθεσμίας ολίγων ημερών, εκκενώση την Θράκην, αποσύρουσα τα στρατεύματά της επί της δυτικής όχθης του Έβρου και παραδίδουσα τας εκκενουμένας περιφερείας εις συμμαχικά στρατιωτικά αποσπάσματα, τα οποία θα εγκαθιστούν κεμαλικάς διοικητικάς αρχάς και τουρκικήν χωροφυλακήν. Σήμερον ή αύριον θ’ ανακοινωθούν αι αποφάσεις των Μουδανιών επισήμως εις την Ελληνικήν Κυβέρνησιν»

ΠΡΩΪΝΗ

 • Η ΕΛΛΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΩΣ ΕΔΗΛΩΣΕΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΤΗΝ ΘΡΑΚΗΝ

ΑΙ ΧΘΕΣΙΝΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΜΥΣΤΙΚΑΙ – Η ΑΓΓΛΙΑ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΕΙΣ ΕΚΒΙΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

 • ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΓΕΝΝΑΙΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΑΙ

«Πάντα τα εκ Λονδίνου και Παρισίων ραδιοτηλεγραφήματα της νυκτός αναφέρουν, ότι μελετάται υπό των Συμμάχων ‘’Η ΚΑΤΑΛΗΨΙΣ της Ανατολικής Θράκης υπό διασυμμαχικών στρατευμάτων μέχρι της γραμμής, την οποίαν θα εκκενώσουν τα Ελληνικά στρατεύματα και η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ εν αυτή Τουρκικής χωροφυλακής’’. […] Ότι η εκκένωσις της Ανατολικής Θράκης έχει ήδη ΑΠΟΦΑΣΙΣΘΗ ΚΑΤ΄ΑΡΧΗΝ υπό των Συμμάχων καταφαίνεται εκ της ομοφώνου σχεδόν αρθρογραφίας του γαλλικού, ιταλικού και αγγλικού Τύπου»

 • ΧΑΡΙΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ

 • ΤΗΝ ΑΝΕΚΚΛΗΤΟΝ ΚΑΤΑΔΙΚΗΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ

«Το σύνθημά μας είνε και πρέπει να μείνη : Όλοι και όλα διά την Θράκην. Χάριν της σωτηρίας της Θράκης επαναστάτησεν ο στρατός και ο στόλος. Χάριν της σωτηρίας της Θράκης κατήλθεν οριστικώς ο Κωνσταντίνος των βαθμίδων του Θρόνου Του. Δεν θα λιποψυχήσωμεν επομένως την τελευταίαν στιγμήν. Δεν θα υπογράψωμεν με τας ιδίας μας χείρας την ανέκκλητον καταδίκην της Ελληνικής πατρίδος»

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ

«Ο λαός δεν δύναται, δεν είνε διατεθειμένος να λύση αυτός με νέας θυσίας του το οικονομικόν πρόβλημα της χώρας. Η Επανάστασις οφείλει να πράξη γενναιοφρόνως το καθήκον της, υποδεικνύουσα εις την κυβέρνησιν το δέον φενέσθαι, εάν θέλη να ίσταται εις την συνείδησιν του Ελληνικού λαού ως Επανάστασις υπέρ του δικαίου και ουχί ως μέσον των συνήθων εκμεταλλευτών, ίνα εξακολουθήσωσιν την κατπίεσιν του λαού δι’ επιρρίψεως νέων βαρών επ’ αυτού προς απαλλαγήν των»

ΣΚΡΙΠ

 • ΜΑΚΡΑ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ κ. ΚΡΟΚΙΔΑ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΠΡΕΣΒΕΥΤΟΥ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ
 • ΕΠΙ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΗΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΣΕΩΣ

«Σήμερον η Επανάστασις με την πείραν του παρελθόντος εμφανίζεται με εν σύνθημα, της συναδελφώσεως. Αλλ’ ιδού εις το έργον αυτής αντιτίθεται το μίσος και η έχθρα, το πάθος και η εκδίκησις όλων εκείνων, οίτινες ζώσι διά να μισούν και υπάρχουν διά να εκδικώνται. Η Επανάστασις αποβλέπουσα όχι εις πρόσκαιρον αλλ’ εις διαρκή ειρήνευσιν του Έθνους, ας θελήση να σβέση πάσαν εστίαν δυναμένην να εξαπλώση την πυρκαϊάν»

ΣΦΑΙΡΑ

 • Η ΜΟΝΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ

«Η Ελλάς θ’ αγωνισθή τον έσχατον των αγώνων, έστω και αν αι Σύμμαχοι Δυνάμεις πρόκειται να εφαρμώσουν τα καθ’ ημών αποτελούμενα βίαια μέτρα των. Όχι! Δεν θα παραδώσωμεν δεμένην χειροπόδαρα την τιμήν και την ύπαρξιν του Έθνους, χωρίς ν’ αγωνισθώμεν, χωρίς να πολεμήσωμεν όπως εμπρέπιε ως Έθνος φιλότιμον και υπερήφανον. […] Και ως καλλιτέρα διπλωματία εις την περίστασιν αυτήν είνε μόνον το θάρρος, η φιλοπατρία και η αυτοθυσία μας»

 • ΤΟ ΚΟΝΣΟΡΤΣΙΟΥΜ

www.ertnews.gr

Πηγή: ertnews