Μια ματιά στα γεγονότα και στην κάλυψή τους από τον ημερήσιο Τύπο της εποχής.

Έρευνα : Μανιώ Μάνεση

Η ανάγκη κάλυψης του ελλείμματος του προϋπολογισμού, οδηγεί σε νέα φορολογική πολιτική. ‘’Τα νέα νομοσχέδια θα είναι τοιαύτα ώστε και τας ανάγκας του Κράτους να ικανοποιήσουν και τας κοινωνικάς τάξεις να επιβαρύνουν, αναλόγως της οικονομικής αντοχής εκάστης’’, υποστηρίζει η κυβέρνηση. Έντονη είναι ωστόσο η ανησυχία για τη μη δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών και την αύξηση των τιμών λόγω της έμμεσης φορολογίας. ‘’Η κυβέρνησις οφείλει να λάβη υπ’ όψιν της, ότι θα συναντήση την δημοσίαν εξέγερσιν’’…

ΑΘΗΝΑΙ

 • ΤΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

«Αι διάφοροι Τράπεζαι, αι Ανώνυμοι Εταιρείαι, η αυτόματος άυξησις της ακινήτου περιουσίας, η εκ τοκοφόρων κεφαλαίων απόδοσις, η εκ κινήσεως κεφαλαίων αμεριμνομέριμνος αυτοδημιουργία νεοπλούτων θα πληγώσι. Διότι τούτο είνε δίκαιον και είνε απαίτησις της δημοσίας συνειδήσεως»

ΑΘΗΝΑΪΚΗ

 • Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΠΟΡΣΕΞΗ ΠΟΙΟΥΣ ΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ
 • Η ΝΕΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

«Μετά δε την εφαρμογήν του αναγκαστικού δανείου, η ψήφισις των φορολογικών νομοσχεδίων, ως ταύτα αρχικώς κατηρτίσθησαν, πρό της παρεμβάσεως των αντιπροσώπων του κεφαλαίου, αποτελεί στοιχειώδη υποχρέωσιν προς τον αγωνιζόμενον και αφορήτως διαπραγούντα λαόν, την οποίαν ουδένα φανταζόμεθα ικανόν να παρίδη, πολύ δε περισσότερον τον νέον επί των Οικονομικών υπουργόν»

 • ΤΡΙΤΗ ΕΚΔΟΣΙΣ

ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ ΕΠΙΘΕΣΙΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ – ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΕΣΠΕΥΣΜΕΝΩΣ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ ΤΣΑΤΑΛΤΖΑΣ – Ο ΧΡΥΣΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΕΙΣ ΣΟΦΙΑΝ

ΕΘΝΟΣ

 • ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΙΣΜΟΝ ;

«Η κυβέρνησις, ας το εννοήση καλώς. Έχει ΣΙΔΗΡΟΥΝ ΚΑΘΗΚΟΝ να ΚΑΤΑΝΕΙΜΗ ΔΙΚΑΙΩΣ τα φορολογικά βάρη. Δεν είνε δυνατόν ν’ ανέχεται επ’ άπειρον ο λαός την περιφρόνησιν από τας ανάγκας και τας απαιτήσεις του. Ο εμπαιγμός είνε πολύ μέγας. Και εάν συνεχισθή, θα οδηγήση εις λαϊκήν εξέγερσιν, όπισθεν της ΟΠΟΙΑΣ –το επαναλαμβάνομεν- ΕΝΕΔΡΕΥΕΙ Ο ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΙΣΜΟΣ»

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

 • ΕΝΤΟΣ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΙ ΕΧΘΡΟΠΡΑΞΙΑΙ
 • Ο κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

«Ο κ. Βενιζέλος, διά μίαν ακόμη φοράν, ωμίλησε την γλώσσαν της απολύτου ειλικρινείας προς τον κινδυνεύοντα Ελληνισμόν. Συμμερίζεται πληρέστατα τον πόνον του, συμμερίζεται τας αγωνίας του, πράττει, ως ΙΔΙΩΤΗΣ, ό,τι δύναται διά ν’ αποσοβήση τους επικρεμαμένους κινδύνους, ΑΛΛΑ ΤΙΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥΤΟΥ. Καμμία πρωτοβουλία. Καμμία ενεργός ανάμιξις. […] Ο κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΠΛΕΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΝ»

ΕΜΠΡΟΣ

 • Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΦΡΙΚΑΛΕΟΤΗΤΩΝ
 • Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΛΑΛΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗΝ ΦΩΝΗΝ

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ – Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΦΡΙΚΑΛΕΟΤΗΤΩΝ – ΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ – Η ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ ΑΥΤΟΠΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ – Η ΑΓΓΛΙΑ ΗΘΕΛΕΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΕΙΡΗΝΗΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΗ

 • Η ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

«Διά τούτο φρονούμεν ότι συμφέρον θα ήτο να συμμετάσχουν εις τας επιτροπάς, πλην του αντιπροσώπου της Ελλάδος, και Αρμένιος τοιούτος και του Βατικανού απεσταλμένος και ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ τοιούτοι, διά να αποκαλυφθούν εν πλάτει και λεπτομερώς τα’ αντιχριστιανικά όργια των Τούρκων και επί τη βάσει των επισήμων εκθέσεων να ληφθούν γενικώτερα και ριζικώτερα μέτρα διά τους εν Τουρκία Χριστιανούς»

 • ΤΑ ΠΙΚΡΑ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ

ΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑΙ ΣΥΜΦΟΡΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΜΑΤΟΚΥΛΙΣΜΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΣΤΙΑ

 • ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ

«Εδικαιούτο δε, επί τέλους, ο λαός να μάθη, αν μη τας λετομερείας των πραγμάτων, τας οποίας προκαλύπτει η νεφελώδης διπλωματική εχεμύθεια, τουλάχιστον ποίου εκ των δύο πολιτικών συνεταίρων η πολιτική θα εφαρμοσθή εφεξής. Θα έπρεπεν ίσως να το μάθουν και εκείνοι, οίτινες θα έχουν γνώμην επί της λύσεως των ζητημάτων της Ελλάδος των εξωτερικών. Διότι πολλάκις η αξία μιας εξωτερικής πολιτικής έγκειται εις την ειλικρινή και σαφή δήλωσίν της προς τους ενδιαφερομένους. Ουδέν όμως τούτων έγινε»

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 • ΕΩΣ ΠΟΤΕ ΘΑ ΚΟΡΥΒΑΝΤΙΟΥΝ ;

«Δεν εννοούν οι άνθρωποι ότι είνε καιρός πλέον αναμετρώντες τας ευθύνας των και αφίνοντες την συνείδησίν των να τοίς σύψη δι’ όσα εκακούργησαν, να κινηθούν μόνον εθνικώς και να δράσουν μόνον εθνικώς υπέρ της μεγάλης Ελλάδος, την οποίαν, κακή τη μοίρα, εκλήθησαν να κυβερνήσουν. Έως πότε όμως αυτή η ακηδεία περί το Εθνικόν ζήτημα; […] Έως πότε θα χύνουν το αίμα του Λαού και θα λεηλατούν τας οικονομίας του και θα του καθιστούν τον βίον αβίωτον;»

 • Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΔΙΑ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ – Η ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΣΙΩΠΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ – ΘΑ ΓΙΝΗ ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΩΓΜΟΥΣ – ΠΕΡΙ ΤΟ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ

 • ΕΝ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ

«Αλλ’ εν Ελλάδι ουδείς έχει καιρόν να σκεφθή περί τοιαύτα τινα περιττά θεωρούμενα και επουσιώδη ζητήματα. Αι κομματικαί διαμάχαι και η πάλη προς εσωτερικήν επικράτησιν δεσμεύουσιν άπαν το ενδιαφέρον ημών, ουδείς δε σκέπτεται ότι θ’ αποτέλει έργον ωφέλιμον διά την ελληνικήν υπόθεσιν ο διαφωτισμός της ευρωπαϊκής δημοσίας γνώμης»

ΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

 • Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΙ ΔΙΑ ΤΑΣ ΚΕΜΑΛΙΚΑΣ ΑΓΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΘΟΡΥΒΩΔΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ ΔΙΑ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ ΜΕΛΕΤΙΟΝ

 • ΑΙ ΚΕΜΑΛΙΚΑΙ ΑΓΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝ ΤΗ ΑΓΓΛΙΚΗ ΒΟΥΛΗ

ΠΑΤΡΙΣ

 • ΚΥΡΙΟΙ, ΚΟΡΟΪΔΕΥΕΤΕ ΤΟΝ ΛΑΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟΝ

«Πρόκειται περί της σκληράς πραγματικότητος, όπως την βλέπει κάθε άνθρωπος έχων δύο οφθαλμούς. Όπως την διεμόρφωσεν η ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ της Ηνωμένης. Όπως θα καταδικασθώμεν να την ατενίσωμεν αύριον όλοι οι Έλληνες. Η συμμαχική Κυβέρνησις ΚΟΡΟΪΔΕΥΕΙ ΤΟΝ ΛΑΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟΝ. Και τους κοροϊδεύει αναισχυντότατα. Διότι, μα τον κ. Γούναρην, κατά τι δύναται να μεταβάλη την θέσιν μας η αναφθείσα ανακωχή μεταξύ του κ. Γούναρη και του κ. Στράτου, η συμπηχθείσα συμφωνία μεταξύ του κ. Στράτου και του κ. Γούναρη;»

ΠΟΛΙΤΕΙΑ

 • Η ΝΕΑ ΦΑΣΙΣ

«Ο Κεμάλ, προσπαθών να πτοήση οπωσδήποτε το ευρωπαϊκόν κοινόν, καλεί από καιρού όλους τους πολεμικούς ανταποκριτάς των πέντε ηπείρων, να έλθουν εις Άγκυραν όπως παρακολουθήσουν τα προετοιμαζόμενα πολεμικά του κατορθώματα. Απέναντι της γελοίας αυτής κομπορρημοσύνης, η ελληνική διπλωματία έχει να δείξη το ακλόνητον ελληνικόν μέτωπον και τον ελληνικόν στρατόν, ως την μόνην εγγύησιν των χριστιανικών μειονοτήτων, περί της τύχης των οποίων αρχίζει σοβαρώς πλέον ν’ ασχολήται η δημοσία ευρωπαϊκή γνώμη»

ΠΡΩΪΝΗ

 • ΟΙ ΔΡΑΣΤΑΙ ΤΩΝ ΛΕΥΚΩΝ ΘΑΝΑΤΩΝ

«Επέπρωτο εις βάρος των ατυχών Ελλήνων του Πόντου και των κεντρικών επαρχιών της Μικράς Ασίας να εφαρμοσθή εις τον εικοστόν αιώνα υπό του Τουρκικού φανατισμού και νέον είδος ανθρωποκτονιών, ‘’οι λευκοί θάνατοι’’. Ούτως ωνομάσθησαν αι κακουχίαι, εις τας οποίας υποβάλλουν οι βάρβαροι της Αγκύρας τους ατυχείς Χριστιανούς μέχρις ου αποθάνουν διά των κακουχιών αυτών άνδρες, γυναίκες και παιδιά, εκτοπιζόμενοι και αποστελλόμενοι εις τα ενδότερα της Ασίας, και ληστευόμενοι καθ’ οδόν είτε υπό των συνοδευόντων τους εκτοπιζομένους χωροφυλάκων, είτε υπό ειδοποιουμένων παρ’ αυτών συμμοριών»

 • ΕΛΛΑΣ ΜΑΧΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΠΑΡΑΣΠΟΝΔΟΙ

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ

 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΙ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΙ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΜΜΑ

«Αλλ’ η κυβέρνησις Πρωτοπαπαδάκη-Γούναρη-Στράτου δεν είνε κυβέρνησις μιάς τάξεως. Είνε κυβέρνησις της όλης Ελλάδος. Και εν τη μερίμνη της διά τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρήσεων, δεν θα πρέπει να λησμονήση την μεγάλην πλειοψηφίαν του Ελληνικού Λαού. […] Μόνον ούτω –και όχι άλλως θ’ απεσοβείτο ο κίνδυνος των μεταπολεμικών εσωτερικών αναστατώσεων. Η κυβέρνησις έχει όλον τον καιρόν να σκεφθή, και αι παλαίουσαι διά τον επιούσιον τάξεις να συνασπισθούν επί τέλους»

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

 • Ο ΑΓΩΝ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ

«Από την Εθνοσυνέλευσιν αυτήν της φαυλοκρατίας ο λαός δεν δύναται ν’ αανμένη οιανδήποτε προστασίαν. Είναι ανάγκη ο ίδιος δι’ αμέσου οργανώσεως ν’ αναλάβη τον αγώνα κατά των φορολογικών μέτρων της κυβερνήσεως, η οποία επί κεαφλής της μεγάλης αστικής τάξεως έρχεται ν’ αφαιρέση από τον λαόν και τα τελευταία του μέσα, διά να τον ρίψη εις τον Ασιατικόν Μινώταυρον»

ΣΚΡΙΠ

 • Η ΑΓΓΛΙΑ ΥΠΕΡΑΜΥΝΕΤΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ
 • Η ΣΥΝΗΓΟΡΙΑ

«Αλλ’ αναζητούσα η Μεγάλη Βρεττανία τρόπον εξασφαλίσεως των χριστιανικών υπό τους Τούρκους μειονοψηφιών, ουδαμού θα εύρη τοιούτον. Δεν υπάρχουν εγγυήσεις διά τους Τούρκους. Ουδέποτε υπήρξαν. […] Δίκαιον δι’ αυτούς η ισχύς των και η ισχύς των είναι η τυραννία των υποδούλων των. […] Οι κ.κ. Γούναρης και Μπαλτατζής απεκάλυψαν διά τελευταίαν φοράν, ισχυρώς, την αλήθειαν επί της φρικώδους θέσεως των χριστιανών. Η αγγλική συνηγορία διεδέχθη την αποκάλυψιν και κεραυνώδης κατέπεσεν επί της κεφαλής των δημίων όταν ούτος επανέλαβον εις τον Πόντον τους φρικώδεις διωγμούς των»

ΣΦΑΙΡΑ

 • ΠΟΙΟΝ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΜΑΣ

«Ενώ η ευγενής Αλβιών αναλαμβάνει την πρωτοβουλίαν μιας νέας ωραίας σταυροφορίας υπέρ των χριστιανών της Ανατολής, των σφαδαζόντων υπό τον απαίσιον τυραννικόν ζυγόν των Κεμαλικών ορδών και σαλπίζει το σάλπισμα της εξεγέρσεως ολοκλήρου του χριστιανικού κόσμου κατά των Τουρκικών θηριωδιών και φρικαλεοτήτων, τι άρα γε πράττει η ‘’Συμμαχική’’ Ελληνική Κυβέρνησις;»

 • ΑΙ ΚΕΜΑΛΙΚΑΙ ΑΠΕΙΛΑΙ

www.ertnews.gr

Πηγή: ertnews