Μια ματιά στα γεγονότα και στην κάλυψή τους από τον ημερήσιο Τύπο της εποχής.

Έρευνα : Μανιώ Μάνεση

Με ψήφους 201 υπέρ, έναντι 30 κατά, η κυβέρνηση συνεργασίας ‘’με φανεράν αρχηγίαν του κ. Πρωτοπαπαδάκη, με εξ υπογείου αρχηγίαν του κ. Γούναρη, με συναρχηγίαντου κ. Στράτου’’, έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης. Η νέα κυβέρνηση, η οποία σχηματίστηκε μετά από σειρά διεργασιών, ορκίζεται εντός της ημέρας και καλείται να διαχειριστεί σειρά θεμάτων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό…

ΑΘΗΝΑΙ

 • ΤΑ ΕΞΩΠΡΟΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΟΥ

«Ευτυχώς υπάρχουσι σαφείς αι δηλώσεις του κ. Πρωτοπαπαδάκη. Δεν είνε δ’ ο ανήρ εκ των αθετούντων γνώμας και δισταζόντων εις επιδίωξιν εφαρμογής μέτρων, άτινα η μελέτη τω υπέδειξεν ως χρήσιμα και ικανά να προλάβωσιν ανεπανορθώτους οικονομικάς καταστροφάς»

ΑΘΗΝΑΪΚΗ

 • Η ΝΕΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ

«Δεν δυνάμεθα αυτχώς να προσδοκώμεν από την συμμαχικήν Κυβέρνησιν την επίτευξιν λύσεων οριστικών επί των μεγάλων ζητημάτων και ιδία επί του Μικρασιατικού. Και δι’ άλλα αίτια, ανεξάρτητα της θελήσεως και των προσπαθειών των συμπραττόντων εν τη Κυβερνήσει, αλλά και διότι η τύχη του ζητήματος τούτου πρέπει να θεωρηθή τελεσιδίκως καθωρισμένη»

ΕΘΝΟΣ

 • ΠΡΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

«Θέλει να ελπίζη ο λαός, ότι τώρα, οπότε αμφότεραι αι μερίδες της ηνωμένης θ’ απολαμβάνουν των λαφύρων της εξουσίας, θα σκεφθούν ίσως ολίγον και διά τα συμφέροντα και τους κινδυνους της ατυχούς ταύτης χώρας, θα πράξουν δ’ ό,τι δύνανται υπέρ αυτής»

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

 • ΘΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗ Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ ΤΩΝ ΩΜΟΤΗΤΩΝ
 • ΟΙ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΚΑΙ ΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΙΑΙ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΚΟΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

«Μετά την ‘’συμμαχίαν’’, απομένει το Κόμμα των φιλελευθέρων αντιμέτωπον των καθεστωτικών μερίδων, με υψηλά την σημαίαν της εθνικής σωτηρίας. Και οφείλει να καταψηφίση την νέαν Κυβέρνησιν, η οποία δεν αποτελεί παρά μεταμφίεσιν της Κυβερνήσεως Γούναρη, ήτις ώθησε την χώραν εις το αδιέξοδον, και μόνον καταστροφάς θα συσσωρεύση εναντίον αυτής»

ΕΜΠΡΟΣ

 • Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΜΦΑΝΙΣΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΝ
 • ΕΙΣ ΕΡΓΟΝ! ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝ ΤΗΝ ΝΕΑΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ

«Μετά τας δηλώσεις λοιπόν της Κυβερνήσεως, θα κρίνωμεν αυτήν από τα έργα αυτής, από τας πράξεις αυτής, διά των οποίων θα επιδιώξη την επιτυχίαν της πολιτικής της. Πρώτοι ημείς θα την ενισχύσωμεν εάν η δράσις αυτής θα ήτο ανταξία των περιστάσεων. Το Έθνος και οι έξω φιλοι της Ελλάδος αναμένουν ένα σπινθήρα ζωής εξ Αθηνών. Και ο πρώτος σπινθήρρ θα ήτο πλην άλλων κεραυνοβόλων ενεργειών η άμεσος εκτίναξις του κ. Στράτου εις τας Συμμαχικάς πρωτευούσας!»

ΕΣΠΕΡΙΝΗ

 • ΤΟ ΠΡΩΤΙΣΤΟΝ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

«Η νέα Κυβέρνησις έχει πρώτιστον καθήκον να προκαλέση την εκκαθάρισιν, να τους εξαναγκάση εις δηλώσεις ενυπογράφους, να τους κάμη Έλληνας από όργανα των ξένων. Να τοις είπη καθαρά: Απαρνηθήτε τον Σατανάν, ει δ’ άλλως πηγαίνετε να τον εύρητε! Εν εναντία περιπτώσει και η Κυβέρνησις ταύτη θα αποτύχη οικτρώς εις το έργον αυτής»

ΕΣΤΙΑ

 • Η ΝΕΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ

«Εκ της συνθέσεως της Κυβερνήσεως φαίνεται ότι κυρίως ελήφθη υπ’ όψιν πώς θα ικανοποιηθούν περισσότεραι ομαδικαί και ατομικαί αξιώσεις. Ο χάρτης της Ελλάδος, αι παλαιαί φιλικαί αφοσιώσεις, τα πρακτικά της Βουλής, τα περιφερειακά αποτελέσματα των εκλογών, κομματικαί επιρροαί του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος, εζηγίσθησαν, ασταθμίσθησαν με την ευπαθεστέραν ζυγαριάν του φαρμακείου»

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 • ΠΩΣ ΔΙΗΥΘΗΤΗΘΗ Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΚΡΙΣΙΣ

ΣΗΜΕΡΟΝ ΟΡΚΙΖΕΤΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΩΣ Η ΝΕΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ. ΑΙ ΔΙΑΦΩΝΙΑΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΟΣ ΜΕ ΤΟΝ κ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

 • Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΠΕΡΕΤΤΑΣ…

ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ

 • ΔΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣΝ

«Η παρούσα Κυβέρνησις, μη ούσα ομοιγενής, έχει εν εαυτή τον σπόρον μιας αποσυνθετικής ροπής. Ισχυρά πατριωτική πίεσις βεβαίως θα δυνηθή να καταπνίξη τον σπόρον τούτον και να τον εμποδίση να αναπτυχθή και να παραγάγη τους δυσοιώνους καρπούς του. Αλλ’ η καταβληθησομένη πίεσις αύτη δέον να είνε ισχυροτάτη, ειλικρινής, κοινή παρ’ όλων»

ΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

 • Η ΚΡΙΣΙΣ ΕΤΕΡΜΑΤΙΣΘΗ – ΑΝΕΤΕΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΕΙΣ ΤΟΝ κ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΝ
 • ΑΙ ΣΦΑΓΑΙ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ
 • Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΗΣ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
 • Ο ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

ΠΑΤΡΙΣ

 • ΜΕ ΤΟ ΣΑΒΑΝΟΝ ΤΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ

«Σήμερον λοιπόν ορκίζεται η νέα Κυβέρνησις. Αλλ’ είνε νέα; Όχι. Είνε παλαιά, όσον παλαιοί είνε και οι πολιτικοί άνδρες που την εκπροσωπούν. Όσον παλαιαί είνε και αι ιδέαι τας οποίας αντιπροσωπεύουν, και η πολιτική ηθική των και η εν γένει νοοτροπία των. Είνε ο παλαιός πολιτικός κόσμος συμπεπνυκνωμένος και επηυξημένος διά της προσλήψεως του κ. Στράτου. Είνε, με αν λόγον, η Ηνωμένη κρατούσα με τους οδόντας την εξουσίαν»

ΠΟΛΙΤΕΙΑ

 • ΤΙ ΑΞΙΟΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΜΗ

«Επιτακτική αξίωσις της ελληνικής δημοσίας γνώμης είναι όπως η νέα συμμαχική κυβέρνησις, εκρποσωπούσα το μέγιστον μέρος των νομιμοφρόνων πολιτικών δυνάμεων της Χώρας, αγάγη εις πέρας ευτυχές, ομού μετά των εθνικών ζητημάτων και το εκκρεμούν ζήτημα της διεθνούς αναγνωρίσεως του ισταμένου επί του Βασιλικού Θρόνου των Ελλήνων»

ΠΡΩΪΝΗ

 • ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΗ ΕΘΝΙΚΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ

«Τα εν τη πολιτική ιστορία της τερματιζομένης σήμερον της υπουργικής κρίσεως διά των θυσιών, εις τας οποίας προέβη κομματικώς ο κ. Γούναρης –θυσιών ΠΡΩΤΟΦΑΝΩΝ εν τη πολιτική ιστορία της αναγεννηθείσης Ελλάδος, διότι ουδέποτε μέχρι τούδε πολιτικός αρχηγός παρεχώρησε την προεδρείαν εις ένα εκ των υπουργών του και τέσσαρα υπουργεία εις ένα εκ των αντιπάλων του –εισερχόμεθα τέλος πάντων εις ομαλήν οδόν κυβερνητικής παραστάσεως του Κράτους»

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ

 • ΠΟΛΛΑ ΟΦΕΙΛΕΙ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΔΥΝΑΤΑΙ

«Ισχυρά εσωτερικώς, απερίσπαστος κοινοβουλευτικώς η νέα κυβέρνησις πολλά οφείλει και πολλά δύναται να πράξη. Ας προσσπαθήση να μη διαψεύση τας ελπίδας τας οποίας στηρίζομεν εις αυτήν και ιδιαίτατα εις τον νέον Πρωθυπουργόν, εις τον κ. Γούναρην και εις τον κ. Στράτον»

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

 • ΕΩΣ ΠΟΤΕ;

«Δεν είναι δυνατόν η Ελλάς να εύρη πλέον σωτηρίαν εφ’ όσον δεν δίδεται ικανοποιητική, άμεσος και ταχεία απάντησις εις την επίμονον ταύτην ερώτησιν, ήτις αποτελεί βαρείαν καταδίκην των κυβερνώντων, κατάραν και οργήν εκδικήσεως του λαού κατ’ αυτών και τύψιν της κοινωνικής συνειδήσεως αθεράπευτον, έως πότε;»

ΣΚΡΙΠ

 • Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΕΛΑΒΕ ΨΗΦΟΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑ ΨΗΦΩΝ 201 ΚΑΤΑ 30
 • Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ

«Η χώρα απέκτησεν ισχυράν κυβέρνησιν, παρά τους υφισταμένους, δικαίως ή αδίκως, δισταγμούς ως προς την σκοπιμότητα και την αναγκαιότητα της συνθέσεως αυτής […] Ο διχασμός των  αντιλήψεων εν τω νομιμοφρόνι κοινοβουλευτικώ στρατοπέδω γεφυρωθείς διά της επελθούσης λύσεως της κυβερνητικής κρίσεως πρέπει να θεωρηθή ως οριστικώς παρελθών και ουχί ως απλώς παρακαμφθείς, διατηρούμενος εν τη διαθέσει των συνασπισθέντων, ότε θα υπήρχεν ουσιώδης κίνδυνος δι’ ολόκληρον την νομιμόφρονα κοινοβουλευτικήν πλειοψηφίαν»

 • Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΔΙΑ ΨΗΦΩΝ 201 ΚΑΤΑ 30 Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΕΛΑΒΕ ΨΗΦΟΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

ΣΦΑΙΡΑ

 • Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΕΥΜΕΝΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΗΔΕΙΑ
 • S/S ‘’ΕΙΡΗΝΗ Ν. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ’’
 • ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Τα εν Γαλλία δεμένα ατμόπλοια. Εν Αγγλία ελαττούται η εν παροπλισμώ χωρητικότης

www.ertnews.gr

Πηγή: ertnews